11 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

VCM, SRC, SEB, LDP, VMC, SDN, NT2, TIP, DSN, GAS và SJE thông báo chốt danh cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền mặt...
VCM, SRC, SEB, LDP, VMC, SDN, NT2, TIP, DSN, GAS và SJE thông báo chốt danh cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền mặt.

* Ngày 27/2/2017, Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (mã VCM-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2016.

* Ngày 30/12/2016, Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (mã SRC-HOSE) tạm ứng trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2016.

* Ngày 12/1/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (mã SEB-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2016.

* Ngày 28/12/2016, Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (mã LDP-HNX) trả  cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 30,3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.030 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2016.

* Ngày  5/1/2017, Công ty Cổ phần VIMECO (mã VMC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2016.

* Ngày 6/1/2017, Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (mã SDN-HNX) trả cổ tức  đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2016.

* Ngày 12/1/2017, Công ty Cổ phần Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2016.

* Ngày 5/1/2017, Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (mã TIP-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2016.

* Ngày 14/1/2017, Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (mã DSN-HOSE) chi trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 36%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/12/2016.

* Ngày 13/1/2017, Tổng công ty khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (mã GAS-HOSE) tạm ứng cổ  tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 23%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/12/2016.

* Ngày 6/1/2017, Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (mã SJE-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2016.