GIL: Chủ tịch Lê Hùng chỉ mua được 17,690 cp

Ông Lê Hùng - Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ CTCP SXKD & XNK Bình Thạnh chỉ mua được 17,690 cp trong tổng số 200,000 cp đăng ký mua từ 13/12/2016 đến 11/01/2017. Được biết lý do không thực hiện hết số lượng đã đăng ký là vì biến động giá chưa phù hợp.

Sau giao dịch số lượng cổ phiếu ông Hùng nắm giữ là 1,691,301 cp (12.18%)./.

Tài liệu đính kèm:
20170112_20170112 - GIL - BCGD CDNB Le Hung.pdf