REE: Apolo Asia Fund và Pnanah Master Fund đã mua 15.5 triệu cp

Ngày 28/09, Apolo Asia Fund đã mua 13 triệu cp của CTCP Cơ điện Lạnh , nâng tỷ lệ sở hữu từ 0.94% lên 5.13% tương đương gần 15.9 triệu cp và trở thành cổ đông lớn của REE. 

Đồng thời, Pnanah Master Fund cũng đã mua 2.5 triệu cp REE nâng tỷ lệ sở hữu từ 0.62% lên 1.43% tương đương hơn 4.4 triệu cp. 

Theo đó, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan đến Apolo Asia Fund đã nâng từ 1.56% lên 6.56% tương đương hơn 20.3 triệu cp.

Tài liệu đính kèm:
20160930_20160930 - REE - BC sh nhom NDTNN CLQ ko con la CDL.pdf
20160930_20160930 - REE - BC sh nhom NDTNN CLQ la CDL.pdf