VIX: PYN Elite Fund đã mua 667,100 cp

Ngày 23/09, PYN Elite Fund (NON-UCITS) đã mua 667,100 cp của CTCP Chứng khoán IB , nâng tỷ lệ sở hữu từ 13.33% lên 14.28%, tương đương hơn 10 triệu cp.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: PYN ELITE FUND (NON-UCITS)

- Mã chứng khoán: VIX
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9,341,300 CP (tỷ lệ 13.33%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 667,100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10,008,400 CP (tỷ lệ 14.28%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Mua cổ phiếu qua sàn
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 23/09/2016.